Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása – GINOP-3.2.2-8.2.4-16

A pályázat segítségével a KKV-k komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazásokat vezethetnek be (helyben telepített saját szoftver), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2017. március 8-tól 2020. március 16. 12:00 óráig. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

A rendelkezésre álló forrás: 30,77 milliárd Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 13,41 milliárd Ft, a kölcsön keretösszege: 17,36 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3000 db.

Az igényelhető támogatás:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

– A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.

– A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer a 3.2.1 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától történő megrendelése vagy igénybevétele esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.

A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, azzal, hogy a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 34. § alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Mivel a kölcsön állami támogatásnak minősül, támogatástartalma egybeszámítandó a Felhívás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás támogatástartalmával.

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Előleg: Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 9,375 millió Ft kölcsön összegnek megfelelő lehet.

A kölcsön folyósítása, törlesztése:

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási idő alatt van lehetőség. A rendelkezésre tartási idő nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 48 hónap. A projekt keretében utoljára 2023.06.30-án lehet kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 54 hónap. A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs.

A kölcsön kondíciói: Kamat: 1 %/év. A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nem kerül felszámolásra.  A kölcsön futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.Előtörlesztés a Projekt megvalósulásának (projektmegvalósítás befejezésének) időpontját követően megengedett.

A támogatást igénylők köre:

Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,

d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek

e) képesek teljesíteni a Felhívásban mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket.

jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt csak akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha a Kedvezményezett a funkcionális területeket már legalább heti gyakorisággal ténylegesen használja. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. 12. 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó. A pénzügyi eszközökön keresztül támogatandó beruházások a beruházásra vonatkozó határozat napján nem lehetnek fizikailag már lezártak vagy teljes mértékben végrehajtottak.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 2. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 3. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 1. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 2. Szolgáltatásmenedzsment;

Egy támogatási kérelem keretében kettőnél több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet támogatási kérelmet benyújtani Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt nyújtható be támogatási kérelem. A helyben telepített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság. A hibrid projektek, azaz helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Elszámolható költségek:

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

A projekt keretében a szakmai megvalósítók számára azon szükséges és elengedhetetlen tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához, a projekt céljának eléréséhez.

Csak helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

a) Immateriális javak beszerzésének költsége:

o üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak,

A kedvezményezettnek a beszerzett szoftver eszközöket teljes egészében aktiválnia kell a megvalósítás helyszínén. Az egy üzleti IKT megoldásra jutó felhasználói szoftverlicenszek száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

A beszerzésre kerülő szoftverek költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó összes elszámolható költség minimum 40%-ának kell lennie és nem haladhatja meg a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 90%-át.

A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre (is) irányuló projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

Mindkét célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

b) Eszközbeszerzés költségei: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök költségei

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 30.000 Ft összegűnek kell lenniük);

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök bekerülési értéke;

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek bekerülési értéke.

Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén az alábbi kliensoldali hardver, hálózati és mobil eszközök költségei számolhatók el:

– Személyi számítógépek (PC-k) / laptopok / notebook-ok

– Nyomtatók / Szkennerek

– Routerek / Switch-ek

– Okostelefonok / Tabletek

A beszerzésre kerülő  eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 20%-át. A kliensoldali hardver eszközök száma (kategóriánként) nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában. Az okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő szervezet támogatási kérelem beadásakor meglévő létszámának maximum 50%-t vagy az elszámolható költségek maximum 10%-t, ahol a szigorúbb feltétel a mérvadó.

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció, szervezet- és folyamatfejlesztés) költségei.

b) Képzéshez kapcsolódó költségek vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, implementálásához igénybevett oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei.

c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, implementálásához igénybevett IT és telekommunikációs eszközök kapcsán felmerült szaktanácsadás költségei.

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa szállított produktumhoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven elérhető terméktámogatást.

A beszerzésre kerülő szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások összes költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség minimum 10%-ának kell lennie és nem haladhatja meg a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 50%-át.

A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

d) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások bevezetéséhez kapcsolódó infokommunikációs szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció, szervezet- és folyamatfejlesztés) költségei.

e) Képzéshez kapcsolódó költségek:

felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások implementálásához igénybevett oktatás és betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei.

Az 5.5.2 d) és e) költségek nem haladhatják meg a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 25%-át.

f) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj:

Felhívás 3.1 felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület részében felsorolt, illetve azokhoz kapcsolódó felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások szolgáltatásbérleti díja legfeljebb 22 hónapig tartó időtartamban. A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.

Mindkét célterület esetén:

g) Nyilvánosság biztosításának költsége

A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításának költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 0,5%-át.

h) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló 2016/679 sz. EU Rendeletnek (GDPR) történő megfelelést támogató külső szakértői közreműködés (jogi, IT biztonsági tanácsadás, adatvédelmi felmérés, audit) igénybevételének költségei. Ezen költségek nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 5%-át.

Biztosítékok köre:

Az MFB Zrt. a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő biztosítékot ír elő a 1018/2016 (I.22.) Korm. határozat alapján. Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:

a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%,

b) az a) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 50%-a a befogadási értékből számítva.

A projekt tárgyát képező tárgyi eszközt kötelező a fedezeti körbe bevonni. A projekt tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 ingatlan jelzálog,

 ingó jelzálog,

 fizetési számla követelésen alapított óvadék,

 tulajdonos készfizető kezessége,

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

 hitelintézet által vállalt garancia.

Költségkorlátok:

A Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei között elszámolt tanácsadás embernapra vetített költsége nem haladhatja meg a 96 000 forintot.

Az okostelefonok és tabletek beszerzési ára darabonként nem lehet magasabb, mint nettó 120 000 Ft.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalás:

Üzemi eredmény növekedése:

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a Kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény abszolút értéken számított növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.

Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése:

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatható az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének) 50%-át.

Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti. Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

 a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága;

 a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása;

 a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok;

 ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn;

 a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére;

 a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított;

 pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.

Banküzlet-biztonsági vizsgálat alapján kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában szereplő vállalkozások adószáma felfüggesztésre került vagy szankciós jelleggel törölve van,

 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában szereplő vállalkozások a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben jogerős végzéssel elrendelt csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll(t),

 ha a támogatást igénylő, kapcsolt vállalkozása vagy a céghálójában szereplő vállalkozások a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben végrehajtási eljárás alatt áll(t),

 a támogatást igénylő vállalkozásban szereplő tulajdonos vagyoni részesedése lefoglalásra került.